Master projects (in Norwegian…)

«Historie med fiktive figurer og overdrevne fremstillinger» – En casestudie som undersøker undervisningspotensialet i bruken av animerte propagandafilmer fra andre verdenskrig i historieundervisningen på ungdomsskolen. 

Borgen, Petter Oliver

Formålet med denne masteroppgaven er å belyse hvilket undervisningspotensial som ligger i bruken av animerte propagandafilmer i historieundervisning på ungdomsskolen.

«Et spill som er mer enn underholdning» En studie av «My Child Lebensborns» nærhet til teoretiske tilnærminger til historisk empati. 

Skretting, Oddgeir

Ved den kommende læreplanen vil historisk empati være et av kjerneelementene i historiefaget. Historisk empati er et omdiskutert begrep, og fremdeles er det stor uenighet om hva begrepet innebærer.

“Hvilken radikale opplysningstid? En narrativ analyse av Jonathan Israels fremstilling av historien om fremmarsjen til den radikale opplysningen” 

Strømstad Sæstad, Erlend

I masteravhandlingen min analyseres Jonathan Israels fremstilling av historien om fremmarsjen til den radikale opplysningen ved hjelp av Hayden Whites teorier om historieskriving.

“Det var litt som den gullfiskloven” – En kasusstudie som undersøker hvordan historisk empati uttrykkes i et undervisningsopplegg knyttet til spillet Valiant Hearts 

Vagle, Andreas

Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan historisk empati uttrykkes i et undervisningsopplegg knyttet til spillet Valiant Hearts.

“Spillifiseringen av den første verdenskrig i FPS-spill, og hva det kan bety for spillernes historiebevissthet.” 

Clausen Waage, Truls Leander

Studien undersøker hvordan den første verdenskrig blir gjort spillbar i den populære videospillsjangeren FPS (førstepersonsskyterspill), og hvordan denne spillifiseringen kan påvirke historiebevisstheten til de som spiller.

“Hvis du spiller som Norge er det lurt å ha religion” – en grounded theory studie om ungdommers erfaringer med det historiske dataspillet Sid Meier’s Civilization 6 utenfor skolen 

Hoholm, Kevin B.

Formålet med denne masteravhandlingen er å undersøke hvilke erfaringer ungdommer utvikler når de spiller det historiske dataspillet Sid Meier’s Civilization VI (Civ 6) ved det Didaktisk Digitale Verksted (DDV) i Stavanger.

“Motivene bak symbolene: En pentadisk analyse av endringer i motiver i et utvalg av amerikanske presidenters innsettelsestaler fra 1945 til i dag.” 

Oddane Gundersen, Asbjørn

Kenneth Burke påpekte at «der de finnes retorikk, finnes det overtalelse, og der det finnes overtalelse finnes det mening». Min masteroppgave tar for seg en retorisk studie av endringer i motiver i et utvalg med amerikanske presidenters innsettelsestaler fra 1945 til i dag.

“Historisk empati som innfallsvinkel til dybdelæring” 

Dversnes, Torjus

Fagfornyelsen introduserer historisk empati som et kjerneelement i læreplanen i historie, og vil være en sentral del av historieundervisningen fra høsten 2020. Begrepet introduserer til hvordan en kan arbeide med historien.

“Minnestedet etter Utøya massakren. En analyse av den offentlige debattens utvikling og konsekvenser”

Søyland, Charlotte

Dette er en oppgave som tar for seg den offentlige debatten som oppstod i forbindelse med valg av lokasjon og utforming for minnestedet som skulle etableres ved Utøya. Hvordan og hvorfor utviklet debatten seg slik som den gjorde…

“Etableringen av 22. juli-senteret: En undersøkelse av diskursen i media”

Forsell, Ingrid

Dette er en oppgave som tar sikte på å undersøke hvordan 22. juli senteret har blitt begrunnet og tatt imot. Oppgavens problemstilling er: Hvordan har etableringen av 22. juli-senteret blitt begrunnet og tatt i mot? – En undersøkelse av diskursen i media med et minneteoretisk perspektiv. 

%d bloggers like this: